ምስ ፍርህን ጥርጣረን ተቓለሰ

 ሃዋርያ ቅዱስ ጥሮስ ምሉእ ለይቲ ኺጅልብ ብምሕዳሩ ኣዝዩ ደኺሙ ነበረ፤ ምድረ ሰማይ ጸልሚቱ ስለ ዝነበረ ኸኣ ብዙሕ ኣይርኣዮን እዩ ነይሩ። ብሸነኽ ምብራቕ ቂሐ ጽልሚ ዚመስል ብርሃን ምስ ረኣየ፡ ዚወግሕ ዘሎ መሰሎ። ነዊሕ ሰዓታት ብምጅላቡ ጭዋዳታት ሕቘኡን መንኩቡን ለሽ ኢሉ ነበረ። እቲ ንጸጕሩ ዚብትኖ ዝነበረ ንፋስ፡ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ማዕበል ከም ዚፍጠር ገይሩ ነይሩ እዩ። እቲ ነታ ጃልባ ኣብ ቅድሚኣ ዚወቕዓ ዝነበረ ማዕበል ንጴጥሮስ ዝሑል ማይ ብምግጫብ የጠልቅዮ ነበረ። ንሱ ግን ምጅላቡ ቐጸለ።

ቅዱስ ጴጥሮስን ብጾቱን ንየሱስ  ክርስቶስ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ንበይኑ ሓዲጎምዎ ኸይዶም ነበሩ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ፡ የሱስ ክርስብኣሽሓት ንዚቝጸሩ ዝጠመዩ ህዝቢ ብሒደት እንጌራን ዓሳን ገይሩ ኺምግቦም ከሎ ርእዮም እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ህዝቢ ንጎየሱስ ኬንግስዎ እኳ እንተ ደለዩ፡ ንሱ ግን ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ኼእቱ ኣይደለየን። ሰዓብቱ እውን ከምቲ ናቱ ዓይነት ኣረኣእያ ኸም ዚህልዎም ኪገብር ቈሪጹ እዩ ነይሩ። ካብቶም ህዝቢ ብምህዳም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዮም ናብቲ ስግር ደንደስ ባሕሪ ኪኸዱ ነገሮም፣ ንሱ ድማ ምእንቲ ኺጽሊ ንበይኑ ናብ ከረን ደየበ።

እቶም ደቀ መዛሙርቲ ጕዕዞኦም ኪጅምሩ ኸለዉ፡ እታ ቖሎ እትመስል ወርሒ ብንጹር እያ እትርአ ነይራ፣ ጸኒሑ ግን ቀስ ብቐስ ናብ ሸነኽ ምዕራብ ገጻ ኽትጠልቕ ጀመረት። እቶም ሃዋርያት ሒደት ኪሎ ሜተራት ጥራይ እዮም ተጓዒዞም። ብሰንኪ እቲ ማዕበልን ንፋስን ድማ ንሓድሕዶም ኪዘራረቡ ኣይከኣሉን። ስለዚ፡ሃዋ ቅዱስ  ጴጥሮስ ብሓሳቡ ገይሹ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ሃዋ  ጴጥሮስ ብዙሕ ኪሓስበሉ ዚኽእል ነጥብታት ነይርዎ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ፡  ክርስቶስ ሰዓቢ ጎይታ ኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ካብ ዚኸውን ልዕሊ ኽልተ ዓመት ገይሩ ነይሩ እዩ። ብዙሕ እኳ እንተ ተማህረ፡ ገና  ብዙሕ ይተርፎ ነበረ። ምስ ከም ጥርጣረን ፍርህን ዝኣመሰለ ዕንቅፋታት እናተቓለሰ ንኺመሃር ፍቓደኛ ስለ ዝዀነ፡ ክንቀድሖ ዚግባእ ብሉጽ ኣብነት እዩ። ብዛዕባ እቲ  ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ጥርጣረን ፍርህን ዝገበሮ ቓልሲ እስከ ንርአ።

ንመሲህ ረኺብናዮ

ሃዋ  ጴጥሮስ ነታ ምስ ጎይታ የሱስ ብዓል ናዝሬት እተራኸበላ መዓልቲ ፈጺሙ ኣይርስዓን እዩ። እንድርያስ ሓዉ ናብኡ መጺኡ፡ንመሲህ ረኺብናዮኢሉ ነገሮ። ነዘን ቃላት እዚኣተን ምስ ሰምዐ ድማ ህይወቱ ኪቕየር ጀመረ።   ኣብ ገማግም እቲ ባሕሪ ገሊላ ዚበሃል ዘይጨዋም ቀላይ ኣብ እትርከብ ከተማ ቅፍርናሆም እዩ ዚነብር ነይሩ። ንሱን እንድርያስ ሓዉን ምስቶም ደቂ ዘብዴዎስ ዝዀኑ ያእቆብን ዮሃንስን ኣብ ዕዮ ዓሳ ምግፋፍ መሻርኽቲ እዮም ነይሮም።  ምስ ሰበይቱ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ምስ ሓማቱን እንድርያስ ሓዉን እዩ ዚነብር ነይሩ። ንኸምዚ ዝኣመሰለ ስድራ ቤት ዓሳ እናገፈፍካ ምድጋፍ፡ ኣበርቲዕካ ምዕያይን ጕልበትን ተባላሓትነትን ዚሓትት ነበረ። ነቶም ብዙሕ ሳዕ ለይቲ ለይቲ ኣብ መንጎ ኽልተ ጀላቡ መርበቦም ደርብዮም ኣብቲ ቐላይ ንዝረኸብዎም ዓሳ ዚእክቡ ሰብኡት ዚገብርዎ ጻዕሪ ኽንግምቶ ንኽእል ኢና! ነቶም ዓሳ ፈልዮም ኪሸጥዎም ከለዉ ኸምኡውን ነቲ መርበብ ኬተዓራርይዎን ኬጽርይዎን ከለዉ ንዜሕልፍዎ ተካል መዓልቲ እውን ኣብ ኣእምሮና ኽንስእሎ ንኽእል ኢና።

እንድርያስ ወደ መዝሙር ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጽ እዩ። ሃዋ  ቅዱስ  ጴጥሮስ ነቲ እንድርያስ ብዛዕባ መልእኽቲ ዮሃንስ ዚነግሮ ዝነበረ ወረ ተመሲጡ ይሰምዖ ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ። ሓደ መዓልቲ፡ ዮሃንስ ናብ የሱስ ብዓል ናዝሬት ብምምልካት፡እንሆ፡ ገንሸል ኣምላኽኪብል ከሎ እንድርያስ ረኣዮ። ብኡንብኡ ድማ እንድርያስ ሰዓቢ የሱስ  ክርስቶስ ኰነ ንጴጥሮስ ሓዉ ኸኣ እቲ መሲሕ ከም ዝመጸ ነገሮ።  ዳርጋ 4,000 ዓመት ይገብር ኣብ ኤደን ድሕሪ ዘጋጠመ ዕልዋ፡ ንደቂ ሰብ ናይ ሓቂ ተስፋ ዚህብ ፍሉይ  ሰብ ከም ዚመጽእ  ኣምላኽ ልኪን ኣትዩ  ነበረ።  (ዘፍ 3:15) እንድርያስ ነዚ መድሓኒ ዝዀነ ኢየሱስ   እዩ ረኺብዎ! ሃዋ  ጴጥሮስ እውን ምስ ጎይታ የሱስ ንኺራኸብ ብቕልጡፍ ከደ።

ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ፡ ጴጥሮስ በቲ ስምኦን ዚብል ስም እዩ ዚፍለጥ ነይሩ።  ግን ምስ ረኣዮ፡ንስኻ ስምኦን ወዲ ዮና ኢኻ  ንስኻ ኬፋ  ጴጥሮስ ዝትርጉሙ፡ክትብሀል ኢኻበሎ።  “ኬፋዚብል ስም ልሙድ ኰይኑ፡እምኒወይከውሒማለት እዩ። ብንጹር እምበኣር፡ ቃላት የሱስ ክርስቶስ  ትንቢታዊ እዩ ነይሩ። ጴጥሮስ ልክዕ ከም ከውሒ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ክርስቶስ ጽኑዕን ድልዱልን ከም ዚኸውን፡ ናይ ሓቂ ጽልዋ ኸኣ ከም ዜሕድር ኣቐዲሙ ፈሊጡ ነበረ።

ድኽመታት ከም ዝነበሮ ዚከሓድ ኣይኰነን። ኢየሱስ ክርስቶስ  እውን ነዚ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ኰይኑ ግን፡ ክርስ ኣብቲ ኻልኦት ሰባት ዜርእይዎ ጽቡቕ ባህርያት እዩ ዜተኵር ነይሩ። እወ፡ ነቲ ጴጥሮስ ዝነበሮ ተኽእሎ ይፈልጦ ኸምኡውን ነዚ ጽቡቕ ባህርያት እዚ ንኼማዕብል ይሕግዞ ነበረ። ሎሚ እውን እንተ ዀነ፡ ኽን  ወዱን ኣብቲ ጽቡቕ ባህርያትና እዮም ዜተኵሩ። ነቲ ጽቡቕ ባህርያትና ዚረኽቡ ኣይመስለናን ይኸውን። ይኹን እምበር፡ ኣብ ኣረኣእያኦም ክንውከል ከምኡውን ልክዕ ከም ጴጥሮስ ንኽንስልጥንን ንኽንዓብን  ፍቓደኛታት ክንከውን ኣሎና።

ኣይትፍራህ

 ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ጎይታና  የሱስ ዚገብሮ ዝነበረ ዕዮ ስብከት የሰንዮ ነበረ። ስለዚ፡ዩ ኣብቲ ኣብ ቃና እተገብረ መርዓ ንማይ ናብ ወይኒ ብምቕያር ንዝገበራ ናይ መጀመርታ ተኣምር ርእይዎ ኢዩ ልዕሊ ዅሉ ድማ  ጎይታና ክርስቶስ የሱስ ብዛዕባ እቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዚምልከት ዜደንቕን ተስፋ ዝሓዘለን መልእኽቲ ኺዛረብ ከሎ ሰሚዕዎ እዩ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ዅሉ ሓዲጉ ናብ ዕዮ ምግፋፍ ዓሳ ተመልሰ። ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ግን የሱስ እንደገና ምስ ጴጥሮስ ተራኸበ፣ ሽዑ ድማ  ምሉእ ብምሉእ ንዕኡ ኺስዕቦ ኺሓቶ እዩ መጺኡ።

ጴጥሮስ ምሉእ ለይቲ ተስፋ ዜቝርጽ ስራሕ ኪሰርሕ እዩ ሓዲሩ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብተደጋጋሚ መርበቦም እኳ እንተ ደርበዩ፡ ዝሓዝዎ ነገር ግን ኣይነበረን። ጴጥሮስ ዓሳ ንምርካብ ተመክሮኡን ዘለዎ ዘበለ ኽእለትን ከም እተጠቕመ ዜጠራጥር ኣይኰነን፣ እቶም ዓሳ ኣበይ ይምገቡ ኸም ዝነበሩ ንምፍላጥ ድማ ኣብ እተፈላለየ ቦታታት እቲ ቐላይ ፈተነ። ልክዕ ከም ካልኦት ገፈፍቲ ዓሳ፡ ነቲ እቶም ዓሳ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ቦታ ኺፈልጥ ወይ ብገለ መገዲ ገይሩ ናብ መርበቡ ኸም ዚመጹ ኺገብሮም ዚህንጠየሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ግን ካብ ተስፋ ምቝራጽ ሓሊፉ ኻልእ ፋይዳ ኣይነበሮን። ከመይሲ፡ ቅዱስ  ጴጥሮስ ንምዝንጋዕ ወይ ንባህታ ኢሉ ኣይኰነን ዓሳ ዚገፍፍ ነይሩ፡ ንሱ ዚናብዮም ሰባት ነይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ጥራይ ኢዱ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ተመልሰ። ኣብኡ መርበብ እናሓጸበ ኸሎ ድማ  ጎይታ ኢየሱስ ናብኡ መጸ።

በቶም ኪሰምዕዎ ተሃንጥዮም ዝነበሩ ብዙሓት ህዝቢ ተኸቢቡ ድማ  ነበረ። እቶም ህዝቢ ስለ ዝኸበብዎ፡ ናብታ ናይ ጴጥሮስ ጃልባ ደዪቡ ኻብ መሬት ቍሩብ ኣርሕቕ ኬብላ ሓተቶ። ድምጹ ብንጹር እናተሰምዐ ኸኣ፡ ነቶም ህዝቢ መሃሮም። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ልክዕ ከምቶም ኣብ ገምገም እቲ ባሕሪ ዝነበሩ ሰባት ጽን ኢሉ ይሰምዕ ነበረ። የሱስ  ክርስቶስ ብዛዕባ እታ ቐንዲ መልእኽቲ ስብከቱ ዝነበረት መንግስቲ ኣምላኽ ኪዛረብ ከሎ ምስማዕ ንጴጥሮስ ፈጺሙ ኣየሰልከዮን። ክርስቶስ ነዚ ተስፋ ዝሓዘለ መልእኽቲ እዚ ኣብታ ዓዲ ብምልእታ ኺሰብኽ ከሎ ምሕጋዝ ከመይ ዝበለ ፍሉይ መሰል ኰን እዩ! ኰይኑ ግን፡ ጴጥሮስ ነቲ ዝሰምዖ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ደዀን ይኸውን፧ ከምኡ እንተ ገይሩኸ ብኸመይ እዩ ኺናበር፧ ምናልባት እንደገና ብዛዕባ እታ ዝሓለፈት ዋላ ሓደ ዓሳ ዘይረኸቡላ ለይቲ ሓሲቡ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

 ጎይታ ኢየሱስ  ክርስቶስ ዘረባኡ ምስ ወድአ፡ ንጴጥሮስ፡ናብቲ ዓሚቝ ቅርብ በል እሞ መርበብኩም ንምግፋፍ ደርብዩበሎ። ጴጥሮስ ግን ስለ እተጠራጠረ፡መምህር፡ ለይቲ ብምልእታ ጽዒርና፡ ዝሐዝና የብልናን፡ ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮኢሉ መለሰሉ። ኣብቲ ዓሳ ዘይምገቡሉ እዋን መርበቡ ኺድርቢ ኣይደለየን ነይሩ። ኰይኑ ግን፡ ከምቲ እተባህሎ ገበረ፣ ነቶም ኣብ ካልእ ጃልባ ዝነበሩ መሻርኽቱ ኸኣ ኪስዕብዎ ምልክት ሂብዎም ኪኸውን ይኽእል እዩ ።

ጴጥሮስ ነቲ መርበብ ኪስሕቦ ኸሎ፡ ዘይተጸበዮ ኽብደት ኣጋጠሞ። ኪኣምን ስለ ዘይከኣለ፡ ጽቡቕ ገይሩ ኺስሕብ ጀመረ፣ ነዊሕ ከይጸንሐ ኸኣ ማእለያ ዘይብሎም ዓሳ ኣብቲ መርበብ ፈለኽለኽ ኪብሉ ረኣየ። ብዉዕዉዕ ስምዒት ድማ ነቶም ኣብታ ኻልአይቲ ጃልባ ዝነበሩ ሰብኡት መጺኦም ኪሕግዝዎ ኣመልከቶም። ብዙሕ ከይጸንሑ ኸኣ ሓንቲ ጃልባ ንዅሎም እቶም ዓሳ ኽትስከሞም ከም ዘይትኽእል ተገንዘቡ። ክልተ ጀላቡ እኳ እንተ መልኣ፡ እቶም ዓሳ ኣዝዮም ብዙሓት ብምንባሮም ኪጥሕላ ጀመራ። ቅዱስ ጴጥሮስ በቲ ዅነታት ኣዝዩ ተገረመ። ቅድሚኡ ንሓይሊ ክርስቶስ ብተግባር ርእዩ እኳ እንተ ነበረ፡ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን ንዕኡ ብብሕቲ ዚትንክፍ ኵነታት እዩ ነይሩ። ከመይሲ፡  ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ብጾቱን ብዙሓት ዓሳ ኸም ዚሕዙ ብምግባር ዜደንቕ ተኣምራት እዩ ፈጺሙ። ቅዱስ  ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረኣየ፡ ብፍርሂ ተዋሕጠ። ብብርኩ ተምበርኪኹ ኸኣ ንየሱስ  ክርስቶስ ጐይታይ፡ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ፡ ካባይ ርሐቕበሎ። ምስቲ ንሓይሊ ኣምላኽ በዚ መገዲ እዚ ናይ ምጥቃም ስልጣን ዘለዎ ሰብ ምቅርራብ ኪኸብዶ እምበኣር ሓቁ እዩ።

ይኹን እምበር፡ የሱስ ክርስቶ  ብሕያውነት፡ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ፡ ኣይትፍራህበሎ።  እወ፡ ጴጥሮስ ዚጠራጠረሉ ወይ ዚፈርሃሉ ግዜ ኣይነበረን። ከም ምግፋፍ ዓሳ ብዛዕባ ዝኣመሰለ መዓልታዊ ጕዳያት ኪጠራጠር ኣየድልዮን እዩ ነይሩ፣ ብዛዕባ እቲ ዝነበሮ ጕድለትን ድኽመትን ዚፈርሃሉ ምንም ምኽንያት እውን ኣይነበሮን። ከመይሲ፡ የሱስ ንመጻኢ ደቂ ሰብ ዚጸሉ ዓብዪ ዕዮ ኺዓዪ እዩ ዚዳሎ ነይሩ። ኣገልጋሊ እቲኣዝዩ ይቕረዚብል ኣምላኽ ከኣ እዩ። (ኢሳይያስ 55:7) ስለዚ፡ እግዚር ኣምላኽ ብኣካላዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ዜድልዮም ዘበለ ዅሉ ኼማልኣሎም ይኽእል ነበረ።

ከምቲ ያእቆብን ዮሃንስን ዝገበርዎ፡ ጴጥሮስ እውን ቅልጡፍ ምላሽ ሃበ።ጃላቡኦም ናብ ምድሪ ኣውጺኦም፡ ንዅሉ ሐዲጎም ሰዐብዎ። እወ፡ ቅዱስ  ጴጥሮስ ኣብ የሱስን ክርስቶስ  ኣብቲ ዝለኣኾን እምነት ኣሕደረ። ዝበለጸ ውሳነ ኸኣ እዩ ገይሩ። እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ንፍርህን ጥርጣረን ሰጊሮም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዝዀኑ ክርስትያናት እውን ተመሳሳሊ ዓይነት እምነት እዮም ዜርእዩ። ኣብ  ምውካሎም ንኸንቱ ኣይኰነን።  መዝ 22:4, 5

ስለምንታይከ ተዋላወልካ፧

ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ጎይታና  የሱስ  ክርስቶስ ካብ ዚራኸብ ድሕሪ ኽልተ ዓመት፡ ከምቲ ኣብ መጀመ ገሊጸዮ ዘለኩ ኣብቲ ብንፋስ ዚናወጽ ዝነበረ ባሕሪ ገሊላ ይጅልብ ነበረ። ሓቂ እዩ፡ ብዛዕባ ኣየኖት ተዘክሮታት ይሓስብ ከም ዝነበረ ኽንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ከመይሲ፡ ብዙሕ ተዘክሮታት እዩ ነይርዎ። ታናየሱስ ክርስንሓማቱ ኣሕውዩሉ እዩ። ኣብ ከረን እውን ስብከት ኣቕሪቡ እዩ። ብትምህርቱን ብተኣምራቱን ኣቢሉ ዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣርእዩ እዩ። ኣዋርሕ እናሓለፈ ምስ ከደ ግን፡ እቲ ኸም ጥርጣረን ፍርህን ዝኣመሰለ ድኽመታት ቅዱስ  ጴጥሮስ እናተኣለየ ኸደ። በዚ ድማ ሓደ ኻብቶም ጎይታና  የሱስ ክርስዝሓረዮም 12 ሃዋርያት ኰነ። ኰይኑ ግን፡ ከምቲ ጸኒሕና እንርእዮ፡ እቲ ጴጥሮስ ዝነበሮ ፍርህን ጥርጣረን ምሉእ ብምሉእ ኣይጠፍአን።

ኣብታ ራብዐይቲ ሓለዋ ለይቲ፡ ማለት ኣብ መንጎ ኸባቢ ሰዓት 3:00 ናይ ለይትን ጸሓይ እትበርቀሉ እዋንን፡ ጴጥሮስ ምጅላቡ ሓዲጉ ደው በለ። ኣብ ማእከል እቲ ማዕበል ድማ ገለ ዚንቀሳቐስ ነገር ረኣየ። እቲ ናይ ወርሒ ብርሃን ኣብቲ ብማዕበል ዚጋፋዕ ዝነበረ ባሕሪ ዝፈጠሮ ነጸብራቕ ድዩ ዚርኢ ነይሩ፧ ኣይኰነን፣ ከመይሲ፡ እቲ ዚርእዮ ዝነበረ ነገር ትኽ ዝበለ እዩ ነይሩ። እወ፡ ሓደ ሰብኣይ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ዚኸይድ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ናብኦም እናቐረበ ምስ መጸ፡ ብጥቓኦም ዚሓልፍ እዩ ዚመስል ነይሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣዝዮም ፈሪሆም ስለ ዝነበሩ፡ ምትሃት መሰሎም። ንሱ ግን፡ኣጆኹም፡ ኣነ እየ፡ ኣይትፍርሁበሎም። እቲ ሰብኣይ፡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ  እዩ ነይሩ

ቅዱስጴጥሮስ የሱስ፡ጐይታይ፡ ንስኻ እንተ ዄንካስ፡ ብማየ ማይ ናባኻ ኽመጽእ አዝዘኒበሎ። ነዚ ተኣምር ምስ ረኣየ፡ ኣብ ፈለማ ትብዓት ተሰምዖ። በዚ ፍልይ ዝበለ ተኣምር ኣዝዩ ስለ እተሓጐሰ፡ እምነቱ ብዝያዳ ኽትድልድል ደለየ። ብዘይካዚ፡ ኣብቲ ዚፍጸም ዝነበረ ነገራት ኪካፈል ደልዩ ነበረ። የሱስ ክርስቶስ  ድማ ብሕያውነት ናብኡ ኺመጽእ ፈቐደሉ። ጴጥሮስ ብጐድኒ እታ ጃልባ ነጢሩ ናብቲ ብማዕበል ዚናወጽ ዝነበረ ባሕሪ ኣተወ። ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ደው ኪብል ብምኽኣሉ እተሰምዖ ስምዒት እሞ ሕስብ ኣብሎ! ናብ የሱስ ገጹ ኪኸይድ ከሎ ኣዝዩ ተደኒቑ ኪኸውን ኣለዎ። ይኹን እምበር፡ ብዙሕ ከይጸንሐ ኻልእ ስምዒት ኪስምዖ ጀመረ።

ጴጥሮስ ኣብ የሱስ ክርስቶስ  እዩ ኼተኵር ነይርዎ። ከመይሲ፡  ጎይታና የሱስ እዩ ንሓይተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ማይ ከም ዚኸይድ ይሩ የሱስ ከምዚ ዝገበረሉ ኻልእ ምኽንያት ድማ ጴጥሮስ ኣብኡ እምነት ስለ ዘሕደረ እዩ። ይኹን እምበር፡ ጴጥሮስ ኣቓልቦኡ ተሰርቀ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ፡ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግና፡ ፈርሄይብል። ነቲ ምስታ ጃልባ እናተጋጨወ ዓፍራ ዚፈጥር ዝነበረ ማዕበል ምስ ረኣየ ኣዝዩ ፈርሀ። ናብቲ ባሕሪ ኣትዩ ኺጠልቕ ከሎ ኸኣ ተራእዮ። ፍርሁ እናወሰኸ ብዝኸደ መጠን፡ እምነቱ ኸኣ ብእኡ መጠን እናደኸመት ከደት። እቲ ብምኽንያት ጽንዓቱ ምስ ከውሒ እተመሳሰለ ሰብኣይ፡ ብሰንኪ እታ ዘይድልድልቲ እምነቱ ልክዕ ከም እምኒ ኺጥሕል ጀመረ። ጴጥሮስ ንፉዕ ሓምባሲ እኳ እንተ ነበረ፡ ሽዑ ግን ኣብዚ ኽእለቱ ኺውከል ኣይከኣለን።ጐይታይ፡ ኣድሕነኒኢሉ ኸኣ ኣእወየ። ታናየሱስ  ክርስቶስ ከኣ ኢዱ ዘርጊሑ ኣውጽኦ። ገና ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ከሎ ኸኣ ንጴጥሮስ፡ኣታ ጕዱል እምነት፡ ስለምንታይከ ተዋላወልካ፧ ኢሉ ኣገዳሲ ትምህርቲ መሃሮ።

እታተዋላወልካእትብል ቃል ክሳዕ ክንደይ ብቕዕቲ ዀን እያ! ጥርጣረ ኣዝዩ ጐዳኢ እዩ። ከመይሲ፡ እምነትና ኸም እትጠፍእን መንፈሳውነትና ኸም ዜንቈልቍልን እዩ ዚገብር። ኣበርቲዕና ኽንቃለሶ ኣሎና። ብኸመይ፧ ወትሩ ኣብቲ ኣገዳሲ ነገር ብምትኳር ኢና ኸምኡ ኽንገብር እንኽእል። ብዛዕባ እቲ ዜፍርሃና፡ ተስፋ ዜቝርጸና፡ ከምኡውን ካብ ኣገልግሎትና ከም እነስግል ዚገብረና ነገራት ጥራይ ንሓስብ እንተ ዄንና፡ ጥርጣረና እናወሰኸ እዩ ዚኸይድ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ኣብቲ ዝገበርዎን ዚገብርዎ ዘለዉን፡ ከምኡውን ኣብቲ ነቶም ዜፍቅርዎም ሰባት ንመጻኢ ዚገብሩሎም ነገራት ነተኵር እንተ ዄንና፡ ንዝዀነ ይኹን ዓይነት ጥርጣረ ኸነወግዶ ኢና።

ሃዋ ቅዱስ ጴጥሮስ የሱስ ክርስቶስ  ናብታ ጃልባ ኺስዕቦ ኸሎ፡ እቲ ማዕበል ኪሃድእ ከሎ ረኣየ። ባሕሪ ገሊላ ድማ ጸጥ በለ። ጴጥሮስን እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርትን ከኣ ንየሱስ፡ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻበልዎ።  ወጋሕታ ምስ ኰነ፡ ልቢ ጴጥሮስ ብሓጐስ መልአ። ምኽንያቱ፡ ነቲ ዝነበሮ ፍርህን ጥርጣረን ቀንጢጡ ኺድርብዮ ኽኢሉ እዩ። ሓቂ እዩ፡ ከምቲ ይታ  ኢየሱስ ኣቐዲሙ እተነበዮ ጴጥሮስ ምስ ከውሒ ዚመሳሰል ክርስትያን ቅድሚ ምዃኑ ብዙሕ ጻዕሪ ኺገብር ነበሮ። ኰይኑ ግን፡ ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቤት ኪገብር ቈሪጹ ነበረ። ንስኻኸ ኸምዚ ዓይነት ቈራጽነት ጌርካዶ፧ ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ኣስኣሰር እምነት ጴጥሮስ ምስዓብ ረብሓ ኸም ዘለዎ ብርግጽ ክትርኢ ኢኻ።

ዚ ንክንገብር ፍቅሪ ኣቦ ጸጋ ናይ ወልድ ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልና ይኹን።

"ከቐንዝወካ ይኽእል ኢዩ”

ቅድሚ ሕጂ ነዘን ቃላት እዚኣተን ሰሚዕካየን ትፈልጥዶ፧ ምናልባት ሓኪም ወይ ኣላዪ ሕሙማት ንእተኣዘዘልካ ሕክምና ቀቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ኢሉካ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

 

ካብ ቃንዛ ንኽትሃድም ኢልካ ጥራይሕክምና ክግበረለይ ኣይደልንከም ዘይበልካ ፍሉጥ ኢዩ። ኣብ ክንድኡስ ኣብ መጻኢ ምሉእ ጥዕና ምእንቲ ኽትረክብ ኢልካ ቃንዛኻ ተጸሚምካ ኢኻ። አረ ኣብ ከቢድ ኵነታትሲ ነቲ ዘቐንዙ ሕክምና ምቕባል ወይ ዘይምቕባል ናይ ሞትን ሕየትን ጕዳይ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

 

ኵሉ ሳዕ ሕክምና የድልየና ኢዩ ማለት እኳ እንተ ዘይኰነ ዅላትና ዘይፍጹማት ብምዃንና ወትሩ ተግሳጽ ወይ መአረምታ የድልየና ኢዩ። አረ ሓድሓደ ግዜስ እዚ ተግሳጽእዚ ዘሕምም እውን ክኸውን ይኽእል ኢዩ። (ኤርምያስ 10:23) መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኣድላዪ ነገር እዚ ኣብ ቈልዑ ኸውዕሎ ኸሎ ከምዚ ብምባል የጕልሕ:- “ንልቢ ቘልዓ ዕሽነት ተቘራንይዎ አሎ: ሸቦጥ መቕጻዕቲ ግና ካብኡ የርሕቖ።ምሳሌ 22:15

 

እቲ ኣብዚ ሸቦጥ ተባሂሉ ዘሎ ንናይ ወለዲ ስልጣን ዘመልክት ኢዩ። መብዛሕትኦም ቈልዑ ተግሳጽ ከም ዘይፈትዉ ፍሉጥ ኢዩ። እቲ ተግሳጽ ብመልክዕ መቕጻዕቲ ምስ ዝወሃቦም ከኣ ከማርሩ ይኽእሉ ኢዮም። ለባማትን ፈቃራትን ወለዲ ግን ኣብቲ ንውሉዶም ዝስምዖ ሕማቕ ስምዒት ዘይኰነስ ኣብቲ ዘምጽኦ ረብሓ ኢዮም ዝጥምቱ። ክርስትያን ወለዲ እቲቅጽዓት ዘበለስ ንጊዜኡ ንጓሂ እምበር: ንሓጐስ ከም ዚኸውን ኣይመስልን እዩ: ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዚፈሪዝብል ቃል ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ይፈልጡ ኢዮም። እብራውያን 12:11 ምሳሌ 13:24

 

ርግጽ ኢዩ: ተግሳጽ ዘድልዮም ቈልዑ ጥራይ ኣይኰኑን: ዓበይቲውን የድልዮም ኢዩ። መጽሓፍ ቅዱስህይወትካ እያ እሞ: ንተግሳጽ ሐዛ: ኣይትሕደጋ: ሐልዋውንብምባል እተዛረቦም ንዓበይቲ ኢዩ። (ምሳሌ 4:13) እወ: መስተውዓልቲ ሰባት ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ እተመርኰሰ ተግሳጽ ይቕበሉ ኢዮም:

 እሞ ሎሚ ክግስጾ መዲበ ዘለኩ ነቲ ይሪኢ ዝብል ዘይሪኢ ይሰምዕ እየ ዝብል ዘይሰምዕ ክርስትያን ዝብል ግን ግብሪ ክርስትያን ዘይብሉ ሓዉ እንዳሞተ ኣብ ፈቀዶ ዳንከራን ዕብዳንን ዝርከብ ህዝቢ ወስ ከብለሉ።

 ከምቲ ቅዱስ ቃል ዝብሎ፡ ራእይ ዘይብሉ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ ዝበሎ። ኣታ ህዝቢ ሎሚ ውን ንስኻ አትገብሮ ዘሎኻ ስነ ምግባር።

 እምነት ዘይብሉ ሰብ ዘይግብሮ እዩ። ሕጅስ ድያቆን መሪርዎ አዩ ትብል ትህሉ። እግዚኣብሄር አዩ መሪርዎ ተግባርካ፡ ኣነ ድማ ሞት የሕዋተይ ከም ሓሞት ሓርማዝ መሪሩኒ ኣሎ። ግን ኣምላኽ ይነብዕ ኣሎ ብሰንክኻ፡

 

ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት እቲ ከም ሓዊ ተመሲሉ ዝመጽእ ቁጥዓ እግዚኣብሄር ከም፡ብቕቡቅ ከይበቆጸካ ናብ ልብካ ተመለስ። ይኣክል ጋይላ ኣክል ዳንከራ ኣክል ሳዕሳዒት ናብ ኣምላክካ ተመለስ። ኣብ ትሕቲ እግሩ ከም ሰብ ነነዌ ውደቅ እንተዘይ ኮይኑ፡ ንስካ ውን ክትጠፍእ ኢኻ።

 

ካብቲ ዝገርም ተግባርካ፡

 

ንቤተክርስትያን 5 ሳንቲም ሞባእ አንዳውደቅካ 500 ከፊልካ ከኣ ዲስኮ ትሓድር። 3 ለይቲ ዝኣክል ኣብ ዳንከራ ትሓድር ግን ክልተ ሰዓት ኣክል ተጊህካ ዘይተቀድስ ቅዳሰ ነዊሑ ትብል። ኣብ ርሑቅ ዳንከራ ኣሎ እንተበሉኻ ዘጥፋእካ ኣጥፊእካ ትክከይድ፡ ክብረ በዓል ኣሎ እንተበሉኻ ድማ ገንዘብ ናይ ትራንስፖር ትስእን፡ ኣንታ ከመይ ዝበሉኻ ኢኻ እረ ወረ ካበይ ኢኻ ተማሂርካዮ እዚ፡ ንሎሚ ይኣክል፡ ተነሳሕ፡ ተመለስ ምሕረት ካብ ፈጣሪ ለምን።

 

ዲያቆን ፋኑኤል።

ብፌስቡክ