ገለ ካብቲ ሰማዒ ዝሰኣነ ናይ ሶማል ምስላታት

camel2ገለ ካብ'ቲ ሰማዒ ዝሰኣነ ናይ ሶማል ምስላታት  ከምዚ ይብል፦

ሓደ ሰብ  ካብቲ ከባቢ ዝጠፍኣት ገመል ንክደሊ ናብ ጫካ ይኸይድ። ድሕሪ ብዙሕ መከራ ነታ ዝጠፍአት ገመል ምስ ረኸባ ናብቲ ዋናኣ ኣብ ክንዲ ዝወስዳ ባዕሉ ከጋልባን ክሓልባን ጀመረ። ነታ ገመል ካብ ኣራዊት ንምድሓን ናብ ጫካ ዝኸደ ሰብኣይ ነታ ገመል ምስ ረኸባ ኣብ ክንዲ ንዋናኣ ዝህባ  ንባዕሉ   ስለ ዝወሰዳ ብዙሓት ክግረሙ ጀመሩ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ካብታ ገመል ጸባ እናሓለበ ኣብ ዝባና ተወጢሑ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ህዝቢ ጸባ ክሸይጥ ጀመረ። ይኹን እምበር በቲ ዝሸጦ ጸባ ቀልጢፉ ክህብትም ስለ ዘይከኣለ ናብ'ቲ ጸባ ማይ ሓዊሱ ክሸይጥ ጀመረ። " እቲ ህዝቢ ካኣ እንታይ እዩ እዚ ሰብኣይ ኣመሉን ጸባኡን  ተቐይሩ" እናበለ ክገዝእ ጀመረ። እቲ ሰብእይ ናብቲ ጸባ ብዙሕ ማይ እንዳወሰኸሉን እተን ኣግማሉ ካኣ እንዳበዝሓን ከዳ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ብብዝሒ ጸባ ዝሸጡን ዝበዝሓ ኣግማል ዝውንኑን ሃብታማት ዝለዓለ ሃብታም ኮነ። ነበርቲ እቲ ከባቢ "እዚ ሰብ እዚ ትማሊ ገለ ኣይነበሮን። ዝጠፍአት ገመል ክድሊ ናብ ጫካ ከይዱ ድሕሪ ምምላሱ ናብ ከተማ ኣትዩ ብሓንሳብ ካኣ ሃብቲሙ" እናበሉ ክግረሙ ጀመሩ። ጸባ ጥራይ ሸይጡ ኣብ ክልተ ዓመት ብኸመይ ሰለስተ ምኢቲ ኣግማል ክገዝእ ክኢሉ። ዝብል ናይቲ ኩሉ ህዝቢ ወረ ኮነ።

እቲ ሰብኣይ ግን ነዚ ግምት ከይሃበ ናብቲ ጸባ ማይ ምውሳኽ ቀጸለ። እዚ ከይኣኽሎ ካኣ እቲ ዘፍርዮ ጸባ ዝተፈልየን ምኻኑ ዘውርዩ ሰባት ቆጺሩ ወረ ከምዝዝርግሑ ገበረ። ሓደ ሓደ ግዜ ንመልክዕ ጥራይ ጸባ ይውስኸሉ እምበር እቲ ዝበዝሐ ማይ ዘሊሉ ይሸጦ ነበረ። ሕዝቢ የማርር ኣሎ፣ በቲ ሓደ ወገን  ብሃንደበት ኣብ ሓጺር ግዜ  ጸዊዖምኻ ዘይትሰምዕ ሃብታም ኴንካ ነዚ ተዓጊስናካ ከነብቅዕ ድማ ነቲ ጸባ ኣውሒድካ ማይ እንዳብዛሕካ ክትሸይጥ ጀሚርካ እንተበልዎ "ስቕ እስኪ በሉ፣ ካብ ናተይ ጸባ ሓሊፉ ሕዝቢ ካሊእ ዝገዝኦ ኣማራጺ የብሉን ይብል ነበረ። ናብ'ቲ ጸባ ዝውስኾ ማይ እንዳበዝሐ እተን ኣግማሉ ካኣ እንዳበዝሓ ከዳ። እቶም ኣግማል ነቲ ከባቢ መልኣኦ። ኣብ ከባቢ ወሓዚ (ዛራ) ማይ ፍሉይ መጋሃጫን ዝሰፍራሉን ቦታን ካኣ  ተዋህቦ።

ሓደ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ወሓዚ ማይ ኣግማሉ ኣናረኣየ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ኮይኑ ምስ ወዱ ሻሂ ይሰቲ ነበረ። ሽዑ ብሃንደበት ኣብ ከበሳ ዝዘነመ ዝናብ ነቲ ወሓዚ ስለ ዝመልኦ ነተን ብየማነ ጸጋም ኮይነን ሳዕሪ ዝበልዓ ዝነበራ ኣግማል ጸራሪጉ ሒዝወን ከደ። ኣቦን ወድን  ብርቱዕ ናይ ውሕጅ ድምጺ ሰሚዖም ካብቲ ዝነበርዎ ወጺኦም እንተ ረኣዩ ኩለን ኣግማሎም ተወሲደን። ነቲ ነገር ሰሚዖም ዝተኣከቡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ  በቲ ዘጋጠመ ክስተት ኣዝዮም ተገረሙ።

ሓደ ሽማግለ ካኣ ከምዚ ክብሉ ተዛረቡ "እቲ ኣብ ጸባ እንዳወሰኽካ ዝሸጥካዮ ማይ ተኣኪቡ ተኣኻኺቡ ውሕጅ ኮይኑ ነተን ኣግማል ወሲድወን። ግፍዒ ከምኡ እዩ ዝገብር። ክትሰርሖ ቀሊል ዝመስል ተኣኻኺቡ ግን ውሕጅ ኮይኑ ይወስደካ። ግደፍ ክንብለካ ከሎና ኣይሰምዕን ኢልካ እቢኻና ኔርካ። ንስኻ ሕዝቢ እንዳገፋዕካ ኣግማል ክትእክብ ናይ ግፍዒ ማይ ካኣ ኣብ ካሊእ ቦታ ይእከብ ከምዝነበረ ኣየስተውዓልካን። መዓልቱ ሓልዩ ግን እነሃልካ ብርቱዕ ውሕጅ ኮይኑ መጺኡ" በልዎ።

እስራኤል ለፈርዖን እስመ ኣስተይዎ ማየ።

ምንጪ፣ ዳኒኤል ክብረት

 

ልደትን ጥምቀትን ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተወዓለ`ኸ?

ቅንያቱ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ጥምቀቱን እነኽብረሉ  ዘለና ግዜ ኣዩ። ናይ ሎምዘበን በዓል ናይ ልደት ኣብ ሮብዕ ስለዝወዓለ፣ ብዙሓት ናይ ስዕረት መግቢ ይብላዕ ድዩ ኣይብላዕን ዝብል ሕቶ ሓቲትኩምኒ ኔርኩም። ዝኸበርኩም ሓተቲ፣ ካብ መጽሓፍቲን ቀኖና ቤተክርስቲያን ዝረኸብክዎ መልሲ እነሀለ።

በዓል ልደትን ጥምቀትን ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኣብ ዝወዓሎ ይዉዓል፣ ዋላ ሮብዕን ዓርቢን ይኹን፣ ኲሉ ግዜ፣ ብድሙቕ መንፈሳዊ ኣገባብን ብናይ ስዕረት መግቢ (ስጋን ዉጽኢት እንስሳስን) እዩ ዝበዓል። ቅድሚ ልደትን ጥምቀትን ዘሎ መዓልቲ ገሃድ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

"ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን፡ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ፡ ንሱ ኣግሃዶ።" ዮሃ 1፡18

ገሃድ ማለት "ገሀደ" ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተወስደ ኮይኑ፣ ተገሊጹ፡ ተጋሂዱ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ኣብ ልደት፣ እቲ ዘይርአን ዘድህሰስን ልኡለ ባህሪ ኣምላኽ ብስጋ ሰብ ተጋሊጹ፣ ናባና ዝተጋህደሉ እዩ። ኣብ ጥምቀት ድማ፣ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ዮሓንስ ክጥመቅ እንከሎ፣ ሰለስትነት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ደመና "ብእኡ ዝሰመርኩ ዝፎትዎ ወደይ ንሱ እዩ" ኢሉ ክምስክር እንከሎ፣ ወልድ ድማ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ፣ መንፈስ ቅዱስ ዉን ከም ጻዕዳ ርግቢ ኣብ ልዕሊ ጐይታ ብምዕላብ፣ ናይቲ ብባህሪኡ ማንም ዘይቀርቦ ኣምላኽና፣ ሰለስትነቱን ሓድነቱን ተጋሂዱ እዩ።

"ብዙሓት ነብያት ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእዩ ኸም እተመነዩ እሞ ኸም ዘይረኣዩ፡ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ኪሰምዑውን ከም እተመነዩ እሞ ከም ዘይሰምዑ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ኣዒንትኹም ግና ዚርእያ፡ ኣእዛንኩምውን ዚሰምዓ እየን እሞ፡ ብጹኣት እየን።"/ማቴ 13፡16/

ብዙሓት ነብያትን ቅዱሳንን ክርእይዎ ደልዮም፣ ግን ኣይረኣይዎን። ንሕና ግና ነዚ ዓቢ ሚስጢር ድማ ክንርእይ በቂዕና፣ ብዛዕባ እዚ ዓቢ ሚስጢር ዉን፣ ብስብከት፡ ብመዝሙር፡ ብቅዳሴ፡ ከምኡ ዉን ብመንፈሳዊ ህይወትና ክንምስክር በቂዕና። ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ነዚ ዓቢ ሚስጢር ዝተራእየሉ ዕለት፣ ብዉሕዱ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጾም ብምጿም ከነኽብሮ ሓገጉልና።

ቅድሚ ጥምቀት ዘሎ መዓልታት ጾም ስለዘየለ፣ ነታ ቅድሚ ልደት ዘላ መዓልቲ (ዕለት 10 ጥሪ) ጾም ንጸዉም። እዛ መዓልቲ ድማ፣ ገሃድ ትበሃል። ቅድሚ ልደት ዘላ መዓልቲ ግና (28 ታሕሳስ) ናይ ገሃድ ጾም ኣይትበሃልን፣ ምኽንያቱ እቲ ቅንያት ባዕሉ ናይ ጾም ስለዝዀነ። ኣብ ቅንያት ጾም "ሎሚ ጾም እዩ" ብምባል፣ ኣብ ግዜ ጸሓይ ሽምዓ ምዉላዕ ከይከዉን።

"ዓዲ ረቡዐ ወዓርበ በኩሉ ሱባዔ ዘእንበለ መዋዕለ ፶ (50) ወበዓለ ልደት ወጥምቀት ሶበ ኀብሩ ቦሙ ወይጹምዎሙ እስከ ፱ቱ (9) ሰዓት በከመ ተጽሕፈ።" ትርጉም "ጾም ሮብዕን ዓርቢን እንትርፎ ኣብ በዓል 50 (ካብ ትንሳኤ ክሳብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ን50 መዓልቲ) ኣብ በዓል ልደትን ጥምቀት ገድፊኩም፣ ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ሰዓት 9 (ሰዓት 3 ናይ ቀትሪ) ይጹሙ" ፍትሃ ነገስት 15፡566

ካብዚ ንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ፣ በዓል ናይ ልደትን ጥምቀትን፣ ኣብ ዝወዓሎ ይዉዓል ኣይጽወምን እዩ። ምክንያቱ ጾም ሮብዕን ዓርቢን ሙሉእ ዓመት ንጾመን ኢና። ኣብ መንጎ ትንሳኤን በዓለ 50 (ምዉራድ መንፈስ ቅዱስ) ዘለዋ 50 መዓልቲታትን፣  በዓል ልደትን ጥምቀትን ኣብ ዝወዓለሉ መዓልቲን ኣይጽወምን እዩ።

"ወሶበ ተሰነአወ ወኀብረ ዕለተ ልደት ወጥምቀት በዕለታተ ጾም ዘውእቶሙ ረቡዕ ወዓርብ ይጸልዩ ወይትመጠዉ እምሥጢራተ ቅድሳት ወኢይፍትሑ ጾመ እስከ ፱ቱ ሰዓት" ትርጉም "ናይ ልደት ጥምቀትን በዓላት ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተወዓለ፣ ጸሎት ይጸልዩ፡ ስግኡን ደሙን ይቀበሉ። ክሳብ ሰዓት 9 ጾም ጹሙ ኢልኩም ኣይትኣዝዙ" ፍት ነገ 15፡587

ብመሰረት ፍትሓ ንገስት (ካብ ዘመነ ሓዋርያት ጀሚሩ ዝነበረ ሕጊ ቤተክርስቲያን)፣ ናይ ልደትን ጥምቀትን በዓል፣ ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተዊዕሉ፣ ጾም ክንጸዉም ኣይግባኣናን።

ብመሰረቱ በዓላት፣ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምሳሌ እዩ። ኣብ መንገስቲ ኣምላኽ ድማ ጾምን ድኻምን የለን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓበይቲ በዓላት፣ ጾም ክንጸዉም ኣይግባኣናን። ግን ድማ ንድኻታት ብምዝኻር ብናይ ፍቕሪ መኣዲ ምስ ስድራ ቤትናን፣ ንድኻታት ብምዝኻርን ከነብዕሎ ይግባእ። እቲ በዓል ኣምላኽ ዝነግሰሉ፣ ቅዱሳን ድማ ዝኸብሩሉ ክኸዉን ይግባእ።

እግዚአብሔር ዝባረኾ በዓል ይግበረልና!

ምንጪ   http://fnoteatnatiewos.com

ብፌስቡክ