ዕዉት ክትከውን ትደሊ ዶ???

2ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ዮሴፍ ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ጓና ብዘይጠቅም ገንዘብ እኳ እንተተሸጠ  እቲ ሓያል ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ግና ኣይተሰናበደን፣ ኣብቲ ዓዲ ስደቱ ከይተረፈ ኣምላኽ ባሪኽዎ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ከይተረፈ ግና ፈተናን ብድሆን ኣሰር ኣሰሩ ካብ ምስዓብ ኣየቛረጸን፣ ከምቲ ንኹሉ መንእሰይ ዝገጥሞ ናይ ስጋ ፈተና ካብ ሰይቲ ጶጢፋር ገጥምዎ፣ በዚ ብድሆ እዚ ውን ኣይተሳዕረን፣

ፈተና ክገጥመና እንከሎ ክንስሕቶ ዘይብልና ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ካኣ መስዋእትነት ንምኽፋል ንሕተት ከም ዘሎና ምርዳእ እዩ፣ የሴፍ ነዚ ዝገጥሞ ዓቢ ብድሆ ምስ ሃደመሉ ውን እንተዀነ ናእዳ ብዙሓት ዘይኰነስ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ መከራ እዩ ገጢምዎ። እንሓንሳብ ብዓወት ዝሰገርካዮ ፈተና ኻብኡ ዝገደደ ፈተናን ብድሆን የዳልወካ ምኻኑ ምዝካር ሰናይ እዩ፣

ካብቲ ዘገርም ዮሴፍ ነቲ ኣዚዩ ምውቕ ዝመስል ፍቕሪ ናይ ሰይቲ ጶጢፋር ኣይተቐበሎን ብግዝያዊ ጣዕሚ ኣይተሓበለን ንሕና ኸ? ሎሚ ዘመን ንብዙሓት መንእሰያት ኣብ ኣምላኽ ዘለዎም ፍቕሪ ዘዛሕትሎ ዘሎ ግዝያዊ ጣዕሚ ዓለም እዩ። እዚ ንመብዛሕትና  ዘይስገር ዓቢ ዓቐብ ኰይኑና ኣሎ፣ ግና ንዘክር ዓለምን ፍትወታን ሓላፊት እያ  እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘልኣለም ክነብር እዩ። ንኣምላኽ ደስ ዘብሎ ነገር ንሕና  መንእሰያት ብዘመጸና ዓለማዊ ዕድመን ምድራዊ ፈተናን ከይተበዳህና ንኣምላኽ ክነኽብር እንከሎና ጥራይ እዩ፣ እዚ ድማ ብጸጋ ኣምላክ ይካኣል እዩ።

ዓለምን ሰይጣን  ኣጽዋሮም ኣንጻርና ክዝርጉሑ ናይ ግድን እዩ፣ ንዓና ከውድቑና ብኹሉ ሓይሎም ክትንስኡ ድማ ባህርያዊ እዩ። እንተኾነ ንሕና በዚ ናታቶም ከይተዳሃልና ጉዕዞና ንቐጽል፣ ዮሴፍ ንሓጢያት ኣይተንበርከኸን፣ ብዝገበርካዮ ተኸሲስካ ገበነኛ ኢካ ክትበሃል ንቡር እዩ፣ ብዘይገበርካዮ ገበን ገበነኛ ክትበሃል ግና ኣዚዩ ከቢድ እዩ፣ ንዮሴፍ ድማ እዚ ብድሆ እዚ እዩ ገጢምዎ፣

ዮሴፍ ንዝነበሮ ንጽህና ዝርዳኣሉ ሰብ ብፍጹም ኣይነበረን፣ ንሱ እዉን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክማጐተሉ ዝኽእል ዓቅሚ ስለ ዘይነበሮ ድማ ከምታ ንማሕረዲ ተጐቲታ ትኸይድ በጊዕ ብስቕታ እዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጐነ። ይኹን እምበር ዮሴፍ በዚ ርዒዱ ንዝሓዞ ዕላማን ንዝተቐበሎ ተስፋን ኣይደርበዮን። ኣብቲ ምዱብ ጊዜኡ ድማ እቲ ንብድሆታት ሰጊሩ ንኣምላኽ ዝተኣመነ ዮሴፍ ብዘደንቕ ክብሪ ከበረ።

ኩቡር መንእሰይ ንሕና መንእሰያት ድማ ንኣምላኽ ተኣሚና ብዝመጸና ብድሆ ከይሰንበድና። ኣብቲ ዘፍቅረና ኣምላኽ እንተ ጸኒዕና ክንዕወት ናይ ግድን እዩ። ዮሴፍ ብዝገጥሞ ውሽጣውን ደጋውን ብድሆታት ከይተሰነፈ ዝረኸቦ ክብሪ ሎሚ ናትና ክኸውን ምጥማትና ናብ ኣምላኽ ይኹን።

ምስ ኣምላኽ ምኳንን ንዕኡ ምግልጋልን ጥዑምን ጉሩምን እኳ እንተዀነ ዋጋ ዘኽፍል ምኳኑ ክንርዳ ግን ኣገዳሲ እዩ።ዮሴፍ ግና ነቲ ዝገጠሞ ናይ መከራ ብድሆ ጥራይ ኣይኰነን ብዓወት ሰጊርዎ እንታይ ድኣ በቲ ዝነበሮ ጣዕምን ምቾትን ከይተዓሸወ ምስክርነት ህይወቱ ከየባለሸወን ውን እዩ ብጽንዓት ተጋዲሉ።

ንዝመጹና ብድሆታት ንክንሰግሮም  ወትሩ ናይ ውሳኔ መንፈስ ክህልወና ይግብኦ። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ስለ ዝዀነ ድማ ምሱኡ ጽቡቕ ርክብ ክንገብር ከድልየና እዩ። ኩቡራት መንእሰያት ኣብ ኩሉ ናይ መከራን ፈተን እዋናትና ከኣልነትን ብርተዐን ኣምላኽ ክንዝክር ይግባእ። ንሱ ከቶ ኣይክሓድገናን ኣይክጥንጥነናን እዩ፣ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ድማ ዝተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ከምዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ተባሂሉ ኣሎ እሞ። ኣብ ውሽጢ ጸልማት ዝመስል ብርሃን ከምዘሎ ፈሊጥና ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ይግባእ። ጎይታ በቲ ዘይሕሶ ቃሉ ዝሃበና ተስፋ ከምዚ እዩ ዝብል..... " ሕጂ ግና ኣታ ያእቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል እቲ ዝደኰነካ ከምዚ ይብል: ተበጀየካ እየ እሞ ኣይትፍራህ ብስምካ ጸዋዕኩካ ንስካ ናተይ ኢኻ፣ ብማያት ምስ ትሓልፍ ምሳኻ ክከውን እየ፣ ብውሒዝ ምስ ትሳገር ኣይኬጥሕለካን እየ፣ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ፣ ሃልሃልታ ሓዊ እውን ኣይክህሙኸካን እዩ፣ ኣነ እግዚኣብሄር እቲ ናይ እስራኤል ቁዱስ መድሓኒኻ እየ እሞ። ንግብጺ በጃኻ ንኢትዮጵያን ስባን ኣብ ክንዳኻ ኣሕለፍኩ ኣብ ኣዒንተይ ቡሉጽን ክቡርን ስለ ዝኰንካ ስለ ዘፍቀርኩኻን ኣብ ክንዳካ ሰባት ኣብ ክንዲ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክህብ እየ፣ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራህ" ኢሰ 43:1-5።

ይትባረክ ኣምላከ ኣበዊነ!!

ዕዉት ክትከውን ትደሊ ዶ???

መልስኻ /  እወ  እንተድኣ ኮይኑ ፣ ኣብነት ንክኾነካ ሓደ  ብዓወት ኣፍደገ ሞት ዛዚሙ ኣፍደገ ሕይወት ዝኸፈተ ኣቦ  ከምጽኣልካ፡ ምንባብንን
፣ ምስትውዓልን ግና  ናትካ /ኪ ግደ እዩ።

መቸም እንተ ብብዙሕ ወይ ሒደት ኩላትና ዛንታ ዮሴፍ ኣንቢብና ወይ ሰሚዕና ኣሎና፣ ዮሴፍ ገና መንእሰይ እንከሎ እዩ ናይ ህይወት ውጻእ ውረድ ክሓልፍ ጀሚሩ፣ እዚ ካብ ንእስነቱ ንእግዚኣብሄር ምፍራህ እንታይ ማለት ምዃኑ ዝርዳእ መንሰይ፣ ብድሆ ህይወት ኣብ ውሽጢ ቤቱ እዩ ጀሚርዎ።

ዮሴፍ ኣብ ቤቱ ብጽፈትን ብስነ ስርዓትን ይመላለስ ስለ ዝነበረ ነዚ ዘይፈተዉ ኣሕዋቱ ግና በይናውነትን ተንጸሎን መታን ከጥቅዖ ብምባል ነጺሎሞ እዮም፣ ብርግጽ ተንጽሎ ቀሊል ኣይኰነን፣ ብፍላይ ድማ እቶም ቀረባኻ ናትካ ትብሎም ካብ እኩይ መንፈስ ተላዒሎም ክፈልዩኻ ከለዉ ዝወርደካ መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ጭንቀት ዓቢ እዩ፣

እንሓንሳብ ከምዚ ዝዓይነቱ ፈተና ንኽትጸሮ እምብዛ ከቢድ እዩ፣ ዮሴፍ ግና ካብ ኣሕዋቱ ብዝወርዶ ዝነበረ ተንጽሎ ተስናቢዱ ምስኦም ብፍጹም ክደናገጽ ኣይተራእየን፣ ብኣንጻሩ ነዚ ብዲሁ ጉዕዞ እምነቱ ክቕጽል ከሎ እዩ ተራእዩ፣ ንሕና መንእሰያት ብዙሕ ጊዜ ብሰንኪ እንኽተሎ መንገዲ እምነት ካብ ቤትናን ጎረባብትናን መቕርብና ዝወርደና ተንጽሎ ኣዚዩ ዓቢ እዩ። ገለ ነዚ ሰጊሮም ደው ክብሉ ከለዉ ገለ ግና ካብ ተንጽሎ ንምህዳም ንእምነቶም ንድሕሪት ዝጐቱ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም።

ሰባት ክገድፉኻ ምስኻ ድማ ምድንጋጽ ከቋሩጹ ይኽእሉ እዮም፣ ከምዚ ስለ ዝዀነ ግና ንስኻ ክትሰናበድ የብልካን። ከመይሲ እቲ ዘይንጽልን ዘይርሕርሕን ኣምላኽ ምሳኻ ስለ ዘሎ። ዮሴፍ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከምዚ ዝዓይነቱ ተነጽሎ ክገጥሞ እንከሎ መዕረ ኽንደይ ከቢድዎ ከምዝነበረ ርድኡ እዩ። ወትሩ ኣብ ገዛ መጺኡ ዝተጸወጋ ገጻት ኣሕዋቱ ክርኢ ጽቡቕ ይስምዖ ኣኣይነበረን። ንሱ እውን ሰብ ስለ ዝዀነስ ፍቕሪ የድልዮ እዩ። ዮሴፍ ግና ብሰንኪ ኣንጻር ሓጥያት ዝነበሮ ንጹር መርገጺ ነዚ ሕውነታዊ ቤተሰባዊ ፍቕሪ ከም ዝግባእ ኣየሰተማቖሮን። ዮሴፍ ግና ውሕስነት ህይወቱ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣግዚኣብሄር ስለ ዝገበረ ኣብ ጉዑዞ ህይወቱ ኣይደኸመን።

ንሕና ኣብዛ ጸልማት ዝኸብባ ዓለም ንነብር ስለ ዘሎና። ብቕድስናን ንጽህናን ክንመላለስ እንከሎና ካብዛ ፍትሓዊት ዘይኰነት ዓለም ኣድልዎን ግፍዕን ክበጽሓና ናይ ግድን እዩ ። እንሓንሳብ ይግባኣና እኳ ክነሱ ብሰንኪ ኣብ ኣምላኽ ዘሎና እምነት መሰልና ዝግፈፈሉ እዋን ብዙሕ አዩ፣ ብርግጽ እዚ ከቢድ ምኻኑ ፍሉጥ እዩ። ይኹን እምበር በዚ ተሰናቢድና ስፍራና ክንሓድግ የብልናን።

ዮሴፍ ኣብ ቤቱ እቲ ዝግብኦ ኩሉ እናገበር እንከሎ እዩ ዝገብኦ ዘይረኸበ፣ ይኹን እምበር በዚ ሰንቢዱ ዕርፉ ኣይደርበየን። ሎሚ ንሕና ንገብሮ ዘበል ኩሉ ካብ ሰባት ናእዳን ክብርን ክንረክብ ዘይኰነስ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዓስቢ ንምርካብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ቅዱስ ጹሑፍ እውን ክነግረና ከሎ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ግበርዎ እዩ ዝብል።

ኩቡራት መንእሰያት እዚ ሕጂ ብሰንኪ ኣብ ጐይታ ዘሎና ፍቕሪ ካብ ቤተሰብ ጀሚሩ ክሳብ ካልኦት ዝበጽሓና ተነጽሎን ዘይፍትሓውነትን ውን ነቲ ኣብ ዝመጽእ እንረኽቦ ዓቢ ክብሪ ብፍጹም ከምዘይማዓራረዮ ፈሊጥና ወትሩ የዒንትና ናብቲ ከኣሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንጠመት። ናይ ዮሴፍ ፈተና ተነጽሎ ጥራይ ኣይነበረን። ካብቶም ፈተውተይ ዝብሎም ኣሕወቱ ዓቢ ኽሕደት እዩ ገጢምዎ። ኣምላኽ ኢዱ እንተ ዘየኣቱ ኔሩ ድማ ንሞት እዮም ፈርዶሞ ኔሮም።

2ይ ክፋል ይቕጽል.....

ይትባረክ ኣምላከ ኣበዊነ።

ብፌስቡክ