ምስጢረ ሜሮን

I. ትርጉም

ምስጢረ ሜሮን፡ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከምዝቕበል ዝገብር ምስጢር እዩ። እዚ መንፈስ እዚ፡ ሓደ ዝተጠመቐ ኣማኒ፡ ነቲ ብጥምቀት ዝረኸቦ ሓድሽ ህይወት፡ ብቑዕ ኮይኑ ምእንቲ ክመላለስ ይሕግዞ። ምስጢረ ሜሮን፡ ከም ምስጢረ ጥምቀት ሓንሳእ ምስተዋህበ ዘይድገም ምስጢር እዩ።  

II. ምጅማር እዚ ምስጢር እዚ

እዚ ምስጢር እዚ፡ ኣብቲ እግዚአብሄር ንህዝቡ መንፈስቅዱስ ከምዝህቦ ዝሓበረሉ ቃል፡ ኣብኡ እተመስረተ እዩ። (ወንጌል ዮሃንስ፡ ምዕራፋት፡ 7,14,15,16,ወዘተ)።

III.ካብ መዓስ ኣትሒዙ ክወሃብ ይከኣል

ሰብ፡ ብጥምቀት ኣቢሉ ሓድሽ ህይወት ስለዝረክብ፡ እዚ ምስጢር እዚ፡ ንዝተጠመቐ ዘበለ፡ ድሕሪ ጥምቀት ብቐጥታ ክወሃብ ይከኣል እዩ። ገለ ኣብያተ ክርስቲያን ግን እቲ ህጻን ክሳዕ ዝዓቢ ክጸንሕ ኣለዎ፡ ዝብላ ኣለዋ። መልሲ ንምሃብ፡ ነዞም ዝስዕቡ ምጥቃስ ይከኣል።

  1. መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሎዕሊ ጐይታና ድሕሪ ጥምቀት፡ ሽዑ ንሽዑ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ፡ (ማቴ. 3:16)
  2. ሃዋርያት ድማ ነዚ ምስጢር እዚ ብምንባር ኣእዳው ደድሕሪ ጥምቀት ሽዑ ንሽዑ ይጥቀሙሉ ነበሩ፡ (ግብ 8: 14-17; 19:5,6)
  3. ህጻናት ንጸጋ ጥምቀት ብቝዓት ካብ ኮኑ፡ ንምስጢረ ሜሮን ብቝዓት ዘይኮኑሉ ምኽንያት የለን።
  4. መጽሓፍ ቅዱስ ከምዝብሎ፡ ኣብ ማህጸን ኣዲኦም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ህጻናትውን ኣለዉ። ንኣብነት፡ ዮሃንስ መጥምቕ፡ (ሉቃ 1: 15)

ኣብተን ቀዳሞት ናይ ቤተክርስቲያን ግዜ፡ እዚ ምስጢር እዚ ብምንባር ኣእዳው ይፍጸም ነበረ። “ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር፡ መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ ጴጥሮስን ዮሃንስን ወሪዶም፡ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኪቕበሉ፡ ጸለዩሎም። ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ” (ግብ8:17)። “እዚ ምስ ሰምዑ፡ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ከኣ፡ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን።” (ግብ 19: 5,6)

እዚ ምንባር ኣእዳው እዚ ድሒሩ ብ ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣት (ሜሮን) ተተክአ። “ንስኻትኩም ድማ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ አሎኹም፡ ንዅሉውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ንስኻትኩምሲ፡ ከምቲ ቕብኣት ብዛዕባ ዅሉ ዚምህረኩም ዘሎ፡ ሓቂውን እዩ፡ ሓሶት ኣይኰነን፡ እሞ ኸምቲ ንሱ ዝመሀረኩም ኴንኩም፡ ኣብኡ ኽትነብሩ ኢኹም። እምብኣርከ እቲ ኻብኡ እተቐበልኩምዎ ቕብኣት ኣባኻትኩም ይነብር አሎ እሞ፡ ሓደ እኳ ኺምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ።” (1 ዮሃ 2:20, 27)

“ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጽንዓናን ዝቐብኣናን እቲ ዝሐተመናን ኣብ ልብናውን ዕርቡን መንፈስ ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ እዩ።” (2 ቈረ. 1: 21,22)

ድሕሪ ጸሎት፡ ገለ ክፋል ሰብነት ብቕዱስ ቅብኢ ይቕባእ። እቲ ንቕብኢ ተባሂሉ ዝዳሎ ዘይቲ፡ ምስቲ ንቐብሩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቅዱይ ቅብኢ (ሉቃ 23:56; 24:1) ብእኡ ይምሰል እዩ። ቅዱስ ማርቆስ ካብቲ ቅዱይ ዘይቲ ቅብኢ እቲ፡ ንግብጺ ሒዝዎ መጺኡ። ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሩ ድማ ሓድሽ ዝተዳለወ ዘይቲ፡ ምስኡ እናተሓወሰ ይዕደል ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ እቲ ቅዱይ ቅብኢ፡ ካብ አውሊዕን ካብ ገለ ቀመማትን እዩ ዝዳሎ ዘሎ። እቲ ዘይቲ ምስ ተዳለወ፡ ብጸሎት ፓትርያርክን ሊቃነ ጳጳሳትን ድማ ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣት ክኸውን ይባረኽ።  

V. እቲ ዘይርአ ጸጋ

ሰብ ነቲ ብጥምቀት ኣቢሉ ዝረኸቦ ሓድሽ ህይወት፡ ነቲ ህይወት እቲ ዘጽንዓሉን፡ በቲ ህይወት እቲ ንኽዓቢ ሓይሊ ዝህቦን መንፈስ ቅዱስ፡ በዚ ምስጢር እዚ ኣቢሉ እዩ ዝቕበል። እዚ መንፈስ እዚ ይምህሮን ናብ ኩሉ ሓቂ ይመርሖን፡ (1 ዮሃ 2, 20,21)።
 
እቶም ሸውዓተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት፡-ጥበብ፡ ኣእምሮ፡ ምኽሪ፡ሓይሊ፡ ፍልጠት እግዚኣብሄርን ፍርሃት እግዚአብሄርን፡ (ኢሳ 11:2) በዚ ምስጢር እዚ ኣቢሎም ኣብቲ ዝቕባእ ሰብ ይሓድሩ።

VI. ክቐብእ ስልጣን ዘለዎ መን እዩ፧

እዚ ስልጣን እዚ ብቐዳምነት ንሃዋርያት ዝተሓዝአ ነበረ። ካብኦም ድማ ናብ ጳጳሳትን ናብቶም ተካእቶምን ሓለፈ፡ ምስ ብዝሒ ኣመንትን ናይ ምጉዕዓዝ ጸገማትን ግን ጳጳሳት ነቲ ዘይቲ ባሪኾም ብኢድ ካህናት ከምዝዕደል ገበሩ።

VII. ምቕባእ ነጋውስ

ክርስቲያን ዝኾኑ ነገስታት፡ ክርስቲያን ኣብ ዝኾና ሃገራት ብመሪሕነትን ጥበብን እግዚአብሄር ካብ መንፈስቅዱስ ፍሉይ ዝኾነ በረኸት ምእንቲ ክረኽቡ፡ ብቅዱስ ቅብኢ ይቕብኡ እዮም። እዚ ኸአ ኣብ ብሉይ ኪዳን ውን እቶም ነገስታት በኢድ ነብያት ክቕብኡ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ልማድ እዩ።
 
ዳዊት ከም ንጉስ እስራኤል ክቕባእ ከሎ፡ መንፈስ ቅዱስ ከምዝተቐበለ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። “ሽዑ ሳሙኤል ናይ ዘይቲ ቐርኒ ወሲዱ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ቐብኦ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ድማ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ዳዊት መጸ።” (1 ሳሙ፡ 16: 13) ንጉስ ክቐብእ ስልጣን ዘለዎ፡ እቲ ኣብታ ሃገር ዝነብር ላዕለዋይ ሓላፊ ቤተክርስቲያን እዩ።  

ንዝያዳ ሓበሬታ
http://www.copticchurch.net/topics/thecopticchurch/sacraments/2_confirmation.html