ገለ ካብቲ ሰማዒ ዝሰኣነ ናይ ሶማል ምስላታት

camel2ገለ ካብ’ቲ ሰማዒ ዝሰኣነ ናይ ሶማል ምስላታት  ከምዚ ይብል፦

ሓደ ሰብ  ካብቲ ከባቢ ዝጠፍኣት ገመል ንክደሊ ናብ ጫካ ይኸይድ። ድሕሪ ብዙሕ መከራ ነታ ዝጠፍአት ገመል ምስ ረኸባ ናብቲ ዋናኣ ኣብ ክንዲ ዝወስዳ ባዕሉ ከጋልባን ክሓልባን ጀመረ። ነታ ገመል ካብ ኣራዊት ንምድሓን ናብ ጫካ ዝኸደ ሰብኣይ ነታ ገመል ምስ ረኸባ ኣብ ክንዲ ንዋናኣ ዝህባ  ንባዕሉ   ስለ ዝወሰዳ ብዙሓት ክግረሙ ጀመሩ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ካብታ ገመል ጸባ እናሓለበ ኣብ ዝባና ተወጢሑ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ህዝቢ ጸባ ክሸይጥ ጀመረ። ይኹን እምበር በቲ ዝሸጦ ጸባ ቀልጢፉ ክህብትም ስለ ዘይከኣለ ናብ’ቲ ጸባ ማይ ሓዊሱ ክሸይጥ ጀመረ። ” እቲ ህዝቢ ካኣ እንታይ እዩ እዚ ሰብኣይ ኣመሉን ጸባኡን  ተቐይሩ” እናበለ ክገዝእ ጀመረ። እቲ ሰብእይ ናብቲ ጸባ ብዙሕ ማይ እንዳወሰኸሉን እተን ኣግማሉ ካኣ እንዳበዝሓን ከዳ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ብብዝሒ ጸባ ዝሸጡን ዝበዝሓ ኣግማል ዝውንኑን ሃብታማት ዝለዓለ ሃብታም ኮነ። ነበርቲ እቲ ከባቢ “እዚ ሰብ እዚ ትማሊ ገለ ኣይነበሮን። ዝጠፍአት ገመል ክድሊ ናብ ጫካ ከይዱ ድሕሪ ምምላሱ ናብ ከተማ ኣትዩ ብሓንሳብ ካኣ ሃብቲሙ” እናበሉ ክግረሙ ጀመሩ። ጸባ ጥራይ ሸይጡ ኣብ ክልተ ዓመት ብኸመይ ሰለስተ ምኢቲ ኣግማል ክገዝእ ክኢሉ። ዝብል ናይቲ ኩሉ ህዝቢ ወረ ኮነ።

እቲ ሰብኣይ ግን ነዚ ግምት ከይሃበ ናብቲ ጸባ ማይ ምውሳኽ ቀጸለ። እዚ ከይኣኽሎ ካኣ እቲ ዘፍርዮ ጸባ ዝተፈልየን ምኻኑ ዘውርዩ ሰባት ቆጺሩ ወረ ከምዝዝርግሑ ገበረ። ሓደ ሓደ ግዜ ንመልክዕ ጥራይ ጸባ ይውስኸሉ እምበር እቲ ዝበዝሐ ማይ ዘሊሉ ይሸጦ ነበረ። ሕዝቢ የማርር ኣሎ፣ በቲ ሓደ ወገን  ብሃንደበት ኣብ ሓጺር ግዜ  ጸዊዖምኻ ዘይትሰምዕ ሃብታም ኴንካ ነዚ ተዓጊስናካ ከነብቅዕ ድማ ነቲ ጸባ ኣውሒድካ ማይ እንዳብዛሕካ ክትሸይጥ ጀሚርካ እንተበልዎ “ስቕ እስኪ በሉ፣ ካብ ናተይ ጸባ ሓሊፉ ሕዝቢ ካሊእ ዝገዝኦ ኣማራጺ የብሉን ይብል ነበረ። ናብ’ቲ ጸባ ዝውስኾ ማይ እንዳበዝሐ እተን ኣግማሉ ካኣ እንዳበዝሓ ከዳ። እቶም ኣግማል ነቲ ከባቢ መልኣኦ። ኣብ ከባቢ ወሓዚ (ዛራ) ማይ ፍሉይ መጋሃጫን ዝሰፍራሉን ቦታን ካኣ  ተዋህቦ።

ሓደ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ወሓዚ ማይ ኣግማሉ ኣናረኣየ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ኮይኑ ምስ ወዱ ሻሂ ይሰቲ ነበረ። ሽዑ ብሃንደበት ኣብ ከበሳ ዝዘነመ ዝናብ ነቲ ወሓዚ ስለ ዝመልኦ ነተን ብየማነ ጸጋም ኮይነን ሳዕሪ ዝበልዓ ዝነበራ ኣግማል ጸራሪጉ ሒዝወን ከደ። ኣቦን ወድን  ብርቱዕ ናይ ውሕጅ ድምጺ ሰሚዖም ካብቲ ዝነበርዎ ወጺኦም እንተ ረኣዩ ኩለን ኣግማሎም ተወሲደን። ነቲ ነገር ሰሚዖም ዝተኣከቡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ  በቲ ዘጋጠመ ክስተት ኣዝዮም ተገረሙ።

ሓደ ሽማግለ ካኣ ከምዚ ክብሉ ተዛረቡ “እቲ ኣብ ጸባ እንዳወሰኽካ ዝሸጥካዮ ማይ ተኣኪቡ ተኣኻኺቡ ውሕጅ ኮይኑ ነተን ኣግማል ወሲድወን። ግፍዒ ከምኡ እዩ ዝገብር። ክትሰርሖ ቀሊል ዝመስል ተኣኻኺቡ ግን ውሕጅ ኮይኑ ይወስደካ። ግደፍ ክንብለካ ከሎና ኣይሰምዕን ኢልካ እቢኻና ኔርካ። ንስኻ ሕዝቢ እንዳገፋዕካ ኣግማል ክትእክብ ናይ ግፍዒ ማይ ካኣ ኣብ ካሊእ ቦታ ይእከብ ከምዝነበረ ኣየስተውዓልካን። መዓልቱ ሓልዩ ግን እነሃልካ ብርቱዕ ውሕጅ ኮይኑ መጺኡ” በልዎ።

እስራኤል ለፈርዖን እስመ ኣስተይዎ ማየ።

ምንጪ፣ ዳኒኤል ክብረት