ፍጥረት

ዕላማ᎓

 

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ምዃኑ ምፍላጥ

 

መዘኻኸሪ ጥቕሲ᎓

 

“እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ” (ዘፍ.1᎓1)

 

መወከሲ ዘፍጥረት 1

 

መእተዊ

 

ሰላም እዞም ደቀይ ከመይ ቀኒኹም? እግዚኣብሔር ይመስገን እስከ በሉ። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቲ ዝገብረልና ሰናይ ነገር ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ይግባእ። እበኣር ከስ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምዚ ይኸውን፦ እስኪ መን ኣሎ ዝነግረኒ ኣብ ደገ ምጽዋት ዝፈቱ? እንታይ ዓይነት ጸወታ ክትጻወቱ ትፈትዉ ኣብ ደገ? ኣግራብ፤ ዕንባባታት ከምኡውን ወሓዚ ማይ ምረኣይ ትፈትዉ ዶ? ቀላይ ወይ ድማ ባሕሪ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኬድኩም ርኢኹም ዶ ትፈልጡ? ርኢኹም ዘይትፈልጡ ተኾንኩም ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ምስተራኸብና ስእሊ ናይ ባሕሪ ሒዘ ክመጽእ እንድየ ሽዑ ከርእየኩም እየ። ሓራይ ዶ?

 

ትምህርቲ

 

እስኪ ሓንሳብ ኣዒንትኹም ሰም ኣብልዎ። ጸልማት ኮይኑ ምሽ!? ሕጂ ኸኣ እስከ የእዛንኩም ብኢድኩም ጌርኩም ሸፍንዎ። ኩሉ ሱቕ ኢሉ ምሽ?! ወልሓንቲ ኣይሰማዕኩምን። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ቅድሚ ዓለም ምፍጣራ ኩሉ ነገር ሱቕ ኢሉ እዩ ኔሩ ወላ ሓደ ነገር ኣይስማዕን ነበረ። ከምኡ ድማ ጸልማት ነበረ። ወላ ሓደ ሰብ፤ ወላ ርግቢት ወላ ካልኦት እንስሳታት ኣይነበሩን። ሽዑ ኣምላኽ ተዛሪቡ “ ብርሃን ኩን በለ”…. ሽዑ ብርሃን ኮይኑ። ማዓልቲ ኾይኑ ጸሓይ በሪቓ። እቲ ብርሃን ድማ ጽቡቕ ከምዝኾነ ኣምላኽ ረኣየ። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ። ነቲ ብርሃን መዓልቲ ነቲ ጸልማት ምሸት ጌሩ ፈለዮ። ሽዑኡ ንወርሒ፤ ንኸዋኽብቲ ድማ ኣብ ጸልማት ከብረሃ ፈጢርወን። እዚ ኹሉ ድማ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ ኣምላኽ መሊሱ ድማ ሰማይ ፤ ባሕሪ ይኹን በለ ከምኡ ድማ ኾነ። ግን ገና ምድሪ ጥራያን ኣብ ሱቕታን ነበረት። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣእዋም፤ ኣታኽልቲ፤ ዝተፈላለዩ ክንበልዖም ንኽእል ፍሩታታትን የሕምልትን ከምኡ ድማ ንኸነሽትቶም ብዙሕ ዓይነት ዕንባባታት ፈጠረ። መሊሱ ድማ ኣብ ባሕሪ እንዳሓንበሱ ዝነብሩ ዓሳታትን ኣብ ሰማይ ዝነፍራ ኣዕዋፍን ገበረ። ኩሎም እንስሳታት ምስ ተፈጠሩ ሽዑ ጽምዋ ኣይነበረን። ከልቢ ውውውውው ድሙ ኛው ኛው ፤ ብዕራይ ድማ ሞእእ ሞእእእእ፤ በጊዕ ድማ እምበእእእእ ከም ኡውን ካልኦትን ክብሉ ምስ ጀመሩ ጽምዋ ዝበሃል ኣይነበረን። ኩሉ ድማ ጽቡቕ ነበረ ኣምላኽ ድማ በቲ ዝፈጠሮ ኩሉ ተሓጎሰ። ሓደ ነገር ግን ጎዲሉ… እንታይ ጎዲሉ ኣሎ? መን ኣሎ ዝነግረኒ? እወ ንፉዓት “ሰባት” ኢልኩም ምሽ? መልስኩማ። ሰብ ገና ኣይተፈጥረን ነበረ እሞ ሽዑ ኣምላኽ ንሰብ፤ ሰበኣይን ሰበይትን ጌሩ ፈጠሮም። እቲ ሰበኣይ ኣዳም ይበሃል፤ እታ ሰበይቲ ድማ ሄዋን ትበሃል ነበረት። ኣዳምን ሄዋንን ድማ ነንሕድሕዶም ይፋቐሩ ንበሩ ። ኣምላኽ ድማ ነዓዓቶም የፍቅሮም ብኹሉ ነገር ይሕግዞምን ዝደለይዎ ዘበለ ኩሉ ነገር ድማ ይገብረሎም ነበረ። ምሽ ደስ ክብለካ!?

 

ተረዲኡኩም ዶ ኩሉኹም? ዘይተረደኦ ተሊዩ ኢዱ ዊጥ የብል። ናይ በሓቂ ኩሉኹም ተረዲኢኩም? በሉ ሕቶ ከሓተኩም እየ። ኣብ መጨረሽታ መዓልቲ ዝተፈጥረ መን እዩ? ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን የፍቅሮም ይሕግዞም ዶ ኔሩ?

 

መደምደምታ

 

ኣምላኽ ንኹሉ ፈጡሩ። ነዓና ንሰባት ድማ ፈጢሩና። ነዚ ኹሉ ድማ ዝገበረ ኣምላኽ ሓደ ምኽንያት ስለ ዝነበሮ እዩ። ንሱ ነዓና ኣዚዩ ስለ ዘፍቅረና እዩ። ንሱ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ክህልወና ይደሊ። ንሰማይ፤ እተን ጽቡቓት ኣዕዋፍ ክበራ ከለዋ፤ ሳዕርታት፤ ዕንባባታት፤ ኣእዋማትን፤ ኣዝማድና መሓዙትናን ካልኦትን ነገራት ክንሪኢ ኮለና ግዴታ ነዚ ኹሉ ዝገበሮ ኣምላኽ ምኳኑ ክንዝክር ይግበኣና። ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ንኣምላኽ ክንዝክሮን ከነመስግኖን ይግበኣና።

 

በሉ እዞም ደቀይ ኣምላኽ ይባርኩም ኣብ ዝቕጽል ኣርእስቲ የራኽበና ኣሜን።

 

ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ኣሜን።